Radierea unui vehicul din circulație se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, doar în cazul scoaterii definitive din circulație a acestora, la cererea proprietarului, în urmatoarele cazuri, potrivit art.17, alin.1, lit. a, b, c și d din O.U.G. 195/2002-republicată

  1. ÎN CAZUL ÎN CARE PROPRIETARUL NU MAI DOREȘTE MENȚINEREA VEHICULULUI ÎN CIRCULAȚIE – în acest caz aveți nevoie de următoarele documente:

a) cererea solicitantului

b) copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv

c) certificatul de înmatriculare;

d) plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscală

g) certificatul de radiere în 3 exemplare

h) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora

i) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

2. ÎN CAZUL ÎN CARE VEHICULUL VĂ ESTE FURAT-în acest caz aveți nevoie de următoarele documente:

a) cererea solicitantului

b) documentul emis de către organele de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate

c) certificatul de înmatriculare

d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.)

f) certificatul de radiere în 3 exemplare

h) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora

i) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

3. ÎN CAZUL SCOATERII DEFINITIVE A VEHICULULUI DIN ȚARĂ (EXPORT)-în acest caz aveți nevoie de următoarele documente:

a) cererea solicitantului

b) fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale , stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală

c) certificatul de înmatriculare;

d) plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate / sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate)

g) certificatul de radiere în 3 exemplare

i) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora

j) se poate da curs radierii şi fără Cartea de Identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare;

k) procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

4. CÂND VEHICULUL A FOST DEZMEMBRAT, CASAT SAU PREDAT UNEI UNITĂȚI SPECIALIZATE, ÎN VEDEREA DEZMEMBRĂRII-în acest caz aveți nevoie de următoarele documente:

a) cererea solicitantului

b) certificatul de înmatriculare

c) actul de identitate al solicitantului în original şi copie

d) plăcuţele cu numărul de înmatriculare

e) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie

f) documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării

g) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau  certificatul de atestare fiscală

h) certificatul de radiere în 3 exemplare

i) în cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora

j) procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Cele patru cazuri exemplificate mai sus, sunt SINGURELE CAZURI CÂND POATE FI EFECTUATĂ RADIEREA DIN CIRCULAȚIE!

CE POT FACE ATUNCI CÂND AM VÂNDUT UN AUTOTURISM,  IAR NOUL PROPRIETAR REFUZĂ TRANSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ȘI ÎMI SUNT APLICATE DIVERSE SANCȚIUNI PE NUMELE MEU, DEOARECE AUTOVEHICULUL FIGUREAZĂ ÎN EVIDENȚE PE NUMELE MEU?

 

Dacă ați ajuns în situația neplăcută în care cineva refuză transcrierea dreptului de proprietate deși ați încheiar actul de vânzare-cumpărare al unui autovehicul, vă puteți adresa șefului SPCRIV cu o cerere prin care solicitați efectuarea modificărilor privind noul proprietar al vehiculului, după modelul următor:

 

 

DOMNULE COMANDANT

Subsemnatul…………………………..domiciliat în…………………………………………..CNP………………………., vă aduc la cunoștință faptul că în data de……………………..am vândut autovehiculul, marca………………..cu nr. de înmatriculare……………………., nr. de identificare (șsasiu)………………………………………numitului…………………………, domiciliat în……………………………………str………………………nr……….județul…………………………….prin actul de vânzare-cumpărare………………………………….Vă rog să efectuați mențiuni în registrul vehiculelor înmatriculate în România cu privire la noul proprietar. Atașez următoarele documente: copie act de vânzare-cumpărare al auto…………marca………………cu nr. de înmatriculare………………………, certificat de scoatere din evidențele SPIT, copie carte de identitate (buletin) seria………nr……….

Cu stimă,                                                                                                                                                  Data

Domnului Șef Serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *